Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL D’INTERNET

Avís Legal i Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de Navarro Ramón Altea (en avant, “Navarro Ramón”), ubicat en l’URL www.navarroramon.com (en avant, el “portal web”).

Aquest portal web compleix amb l’establert en l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Article 39. Portal d’Internet

S’entén per portal d’Internet el punt d’accés electrònic, la titularitat del qual corresponga a una administració pública, organisme públic o entitat de dret públic que permeta l’accés a través d’Internet a la informació publicada i, si escau, a la seu electrònica corresponent.

S’entendrà per usuari a tota persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i activitats desenvolupades en el portal web.

 1. L’accés, navegació i utilització d’aquest portal web implica per part de l’usuari l’acceptació expressa, inequívoca i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions Generals d’ús del portal web.

DADES DE L’ENTITAT TITULAR DEL PORTAL WEB

La titularitat del portal web www.navarroramon.com pertany a:

 • Raó Social: Ajuntament d’Altea
 • NIF: P0301800I
 • Domicili: plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea
 • Telèfon: 965841300
 • Correu corporatiu: navarroramon@altea.es

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions regulen l’accés als continguts i serveis oferits per Navarro Ramón, a través del portal web, així com la utilització d’aquests per part dels usuaris.

Navarro Ramón es reserva el dret a modificar la configuració, presentació i contingut del portal web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

ACCÉS

L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per www.navarroramon.com tenen caràcter gratuït, estant subjectes a les Condicions Generals d’ús dels continguts del portal web, incloses en aquest Avís Legal.

L’accés i navegació a través del portal web no requereix registre, encara quan determinats serveis presentes o futurs inclosos en aquest puguen requerir-ho. En cas d’accedir a la Seu Electrònica per a realitzar alguna transacció a través d’aquesta, la seua identificació i (si escau) firma electrònica seran requerides.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El present portal web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari pel portal web o la utilització dels serveis ofertats a través del portal web, implique una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets per part de Navarro Ramón.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, siguen titularitat de Navarro Ramón o de terceres Empresas o Organismes, porten implícits la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Navarro Ramón o dels seus legítims propietaris. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis inclosos en el portal web.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el portal web de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals.

L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el portal web amb fins o efectes il·lícits, il·legals o contraris a l’establert en aquestes Condicions Generals.

En utilitzar els serveis, l’usuari manifesta la seua conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.navarroramon.com qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravinga la legislació vigent. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap mena de publicitat en línia ni cadenes de missatges i a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.navarroramon.com qualsevol classe de continguts que, entre
altres:

 • Incomplisquen la normativa sobre protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
 • Incórreguen en activitats il·lícites o il·legals que, de qualsevol forma, atempten contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes
  constitucionalment i en la resta de l’ordenament jurídic.
 • Induïsquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o discriminatòries.
 • Incorporen missatges delictius, violents o degradants.
 • Siguen contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge de les persones.
 • Infringisquen la normativa sobre secret de les comunicacions.
 • Provoquen per les seues característiques (com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del portal web.

UTILITZACIÓ DE BLOG

L’usuari podrà publicar comentaris en el Blog del portal web (si estiguera disponible) indicant a l’efecte el seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic i, en aquest sentit, queda informat que els seus comentaris, junt amb les dades identificatives que aporte, podran ser publicades en el blog.

L’usuari es compromet a no publicar cap comentari que poguera contravenir els aspectes assenyalats en l’apartat “UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB” del present Avís Legal i serà exclusivament responsable dels comentaris que publique, així com de les seues interaccions amb la resta dels usuaris, eximint a Navarro Ramón de qualsevol responsabilitat al respecte.

Navarro Ramón es reserva la facultat de denegar la publicació, o retirar, qualsevol comentari o contingut que poguera vulnerar l’establert en el present Avís Legal.

COMUNICACIONS

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a Navarro Ramón per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, aconseguint la responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

RESPONSABILITATS I GARANTIES

A causa de les característiques d’un portal web i les dependències tecnològiques (internes i externes) que ho condicionen, Navarro Ramón no pot garantir ni fer-se responsable de:

 1. La continuïtat dels continguts del portal web.
 2. L’absència d’errors en els continguts o productes.
 3.  La invulnerabilitat del portal web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en el mateix.
 4. L’absència de virus i/o altres components dolents en el portal web o en el servidor que el subministra.
 5. Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que Navarro Ramón estableix en el portal web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del portal web.

Navarro Ramón declara que adopta, manté i evoluciona les mesures apropiades, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a mantenir la disponibilitat del portal web, protegir la integritat dels seus continguts i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components dolents als usuaris, tot això dins del marc de la legislació vigent en cada moment, principalment Esquema Nacional de Seguretat, Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i els seus desenvolupaments.

Si l’usuari tinguera coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a Navarro Ramón perquè es puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

El portal web pot contenir enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners, etc., els quals podrien ser gestionats per tercers. Navarro Ramón no té facultat ni mitjans per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguen establir enllaços des del seu portal web.

En conseqüència, Navarro Ramón no assumirà cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les quals es poguera establir un enllaç des del portal web, en concret i entre altres, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a Navarro Ramón als efectes que es procedisca a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del portal web a un altre lloc web alié no implicarà que hi haja alguna mena de relació, col·laboració o dependència entre Navarro Ramón i el responsable del lloc web alié.

ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ AL PORTAL WEB DE NAVARRO RAMÓN

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitjara establir alguna mena d’enllaç amb destinació al portal web haurà d’atindre’s a les següents estipulacions:

 1. L’enllaç solament es podrà dirigir a la pàgina principal o home del portal web, llevat d’autorització expesa i per escrit de Navarro Ramón.
 2. En la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que Navarro Ramón ha autoritzat tal enllaç, llevat que Navarro Ramón ho haja fet expressament i per escrit.
 3. Navarro Ramón no autoritza l’establiment d’un enllaç al portal web des d’aquelles pàgines web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguen l’ordre públic i/o les normes socials generalment acceptades.

Navarro Ramón no té facultat ni mitjans per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguen establerts enllaços amb destinació al portal web. Per tant, Navarro Ramón no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al lloc web que estableix eixe enllaç amb destinació al portal web.

XARXES SOCIALS

Navarro Ramón pot estar present, actualment o en el futur, en les xarxes socials on considere oportú establir presència. Navarro Ramón, com a administrador de les seues instàncies pròpies en les xarxes, podrà decidir la no publicació i/o l’esborrament de qualsevol contingut publicat en aquestes.

En qualsevol cas, l’usuari és l’únic responsable dels continguts que publique en les xarxes socials de Navarro Ramón, sent plenament aplicable a les xarxes socials els preceptes especificats en el capítol UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB en aquest mateix document.

POLÍTICA DE GALETES

La política de galetes de www.navarroramon.com queda determinada pel que ha estat establert en el document de POLÍTICA DE GALETES.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La política de privacitat de www.navarroramon.com queda determinada pel que s’ha establert en el document PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ, la qual s’atendrà en tot moment al requerit en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

DURACIÓ I MODIFICACIÓ

Navarro Ramón podrà modificar els termes i condicions ací estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

La vigència temporal d’aquest avís legal, per tant, no s’estableix en un període concret de temps. Sols el contingut present en un moment determinat, llevat indicació expressa de la seua pèrdua de vigència, constitueix el contingut vigent d’aquest avís legal.

Amb independència del disposat en les condicions particulars (si existiren), Navarro Ramón podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del portal web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap reparació.

GENERALITATS

En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquest avís legal i les condicions particulars de cada servei específic (si existiren), prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

En cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest avís legal fora(en) considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), tota o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’avís legal.

El no exercici o execució per part de Navarro Ramón de qualsevol dret o disposició continguda en aquest avís legal no constituirà una renúncia a aquest, llevat reconeixement i acord per escrit per la seua part.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les relacions establides entre Navarro Ramón i l’usuari es regiran pel disposat en la normativa espanyola vigent.

Navarro Ramón i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, sotmetran qualsevol controvèrsia i/o litigis al coneixement dels jutjats i tribunals de la ciutat d’Altea.

CRÈDITS

Aquest lloc web està creat i dirigit per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Altea.

Programació i disseny: Mediterrània Creativa
Selecció i textos: Juana María Balsalobre
Gestió de continguts: les informacions que apareixen en aquest lloc web són elaborades, mantingudes i actualitzades per part de les diferents àrees municipals. La responsabilitat del contingut, exactitut, actualització i manteniment d’altres dominis associats és de les regidories i serveis municipals que els promouen.