Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ MARCS NORMATIUS

Navarro Ramón Altea es regeix en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació, principalment, pels següents marcs normatius:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD en avant).
 • Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD en avant).
 • Reial decret 3/2010 de 8 de desembre. Esquema Nacional de Seguretat (ENS en avant).
 • Reial decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
 • Desenvolupaments reglamentaris, instruccions, directives, normes i estàndards vigents en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació.

Segons la Disposició addicional primera de LOPDGDD -Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic- aquest Ajuntament adopta l’Esquema Nacional de Seguretat com a marc normatiu de referència en matèria de mesures de seguretat aplicables en LOPDGDD, addicionalment a la seua pròpia aplicabilitat general sobre els serveis i informacions de l’Ajuntament, tracten o no dades de caràcter personal.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL –Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre

Responsable del Tractament

Ajuntament d’Altea NIF: P0301800I

Domicili

Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea

Correu electrònic: directa@altea.es

Telèfon: 965841300

Delegat de Protecció de Dades

Correu electrònic: delegadopd@altea.es

Correu postal: Carta (recomanable certificada, no obligatòria) dirigida a l’Ajuntament d’Altea, Registre d’Entrada, Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.

Finalitats

Gestió dels procediments administratius i activitats fets per l’ajuntament en l’exercici de les seues competències i obligacions.

No es prenen decisions automatitzades en base a perfils.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació/Bases jurídiques aplicables

Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el RGPD:

 1. Consentiment de la persona interessada, quan es requerisca.
 2. Relació contractual.
 3. Interessos vitals de l’interessat o d’altres persones.
 4. Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 5. Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
  • Legislació significativa bàsica:
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Legislació específica dels serveis municipals. Depén de cada tractament.

Les bases jurídiques 4 i 5 recullen la pràctica totalitat dels tractaments municipals, però la resta poden ser legitimats i/o complementàries en tractaments concrets, en els quals s’indicarà específicament aquesta circumstància en el seu formulari (instància de part) o en la seua comunicació (d’ofici).

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicades a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els suposats prevists per la Llei.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Altea, Registre d’Entrada, Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

 • Correu ordinari. Recomanat (no obligatori) correu certificat.
 • Instància presencial o en Seu Electrònica.
 • Correu electrònic dirigit a: delegadopd@altea.es

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, vosté pot elegir entre aquestes dues opcions:

 • Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
 • Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica (innecessari en cas d’instància presentada en Seu Electrònica), per la qual cosa ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE) i el seu número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, vosté haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

Transferències internacionals

No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fora necessari, se sol·licitarà la corresponent autorització a l’Autoritat de Control.